Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και η προσφορά στη κοινωνία είναι οι βασικές αξίες που διέπουν τη δράση του Ομίλου Εύρηκα από την ίδρυσή του.

O Όμιλος Εύρηκα, εφαρμόζει ένα μοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σκοπός του οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του σε συνδυασμό με την ευημερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί, στηρίζει δραστηριότητές τους, προσφέρει χορηγίες και δωρεές προϊόντων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και συνδράμει, με αίσθημα οικολογικής συνείδησης στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

O Όμιλος Εύρηκα είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει προς τους εργαζομένους, στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων προς όλους  καθώς και στην πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας  και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η επιχειρηματική δεοντολογία και αρχές του Ομίλου Εύρηκα δεν αποδέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό και παράνομες πρακτικές αλλά σέβεται τόσο τους πελάτες όσο και τους ανταγωνιστές της.

Ο Όμιλος ΕΥΡΗΚΑ διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2015, το διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια.

- ISO 14001:2015, το διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη Περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω του οποίου η εταιρεία επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος.

- IFS- HPC, το υψηλότερο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που απονέμεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οικιακών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

- Τον Κώδικα Δεοντολογίας SMETA-4 πυλώνες: Εργασιακές σχέσεις, Προστασία περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας και Επιχειρηματικής ηθικής. Η πιστοποίηση αυτή, αποδεικνύει την σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες και τους νόμους που πρέπει να διέπουν την λειτουργία μας και αποτελεί την ηθική δέσμευση του Ομίλου απέναντι στην κοινωνία.

 

Περισσότερα