Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον και η προσφορά στη κοινωνία είναι οι βασικές αξίες που διέπουν τη δράση του Ομίλου Εύρηκα από την ίδρυσή του.

O Όμιλος Εύρηκα, εφαρμόζει ένα μοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σκοπός του οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του σε συνδυασμό με την ευημερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί, στηρίζει δραστηριότητές τους, προσφέρει χορηγίες και δωρεές προϊόντων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και συνδράμει, με αίσθημα οικολογικής συνείδησης στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Sedex (Supplier ethical Data Exchange), γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει η εταιρία μέσα από την επιχειρηματική της πρακτική στον ιδιαίτερο σεβασμό των εργαζομένων της, την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων προς όλους και στην πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Εταιρεία φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων της, διότι, πέραν των νομικών υποχρεώσεών της, πιστεύει ότι ένα κατάλληλο, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχομένων από το προσωπικό της υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Επιπρόσθετα δεν είναι αποδεκτό στην κουλτούρα της εταιρείας να λειτουργεί υπο καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων πρακτικών. Η Εύρηκα σέβεται και υπολογίζει τόσο τους πελάτες όσο και τους ανταγωνιστές της.

Η πιστοποίηση της εταιρείας με τον Κώδικα Δεοντολογίας SMETA-4 πυλώνες: Εργασιακές σχέσεις, Προστασία περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας και Επιχειρηματικής ηθικής, αποδεικνύει την σταθερή προσήλωση της εταιρείας στους κανόνες και τους νόμους που πρέπει να διέπουν την λειτουργία της και αποτελεί την ηθική δέσμευσή της απέναντι στην κοινωνία.

Οι βασικοί σκοποί της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών της, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προϊόντων, η ασφάλεια των προϊόντων για τον καταναλωτή και η πλήρης εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των Προτύπων που διαθέτει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις:

- ISO 9001:2015, (είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια)

- ISO 14001:2015, (είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη Περιβαλλοντική διαχείριση, μέσω του οποίου η εταιρεία επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος)

- IFS-HPC, (το υψηλότερο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που απονέμεται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οικιακών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας)

- Κώδικας Δεοντολογίας SMETA-4 πυλώνες: Εργασιακές σχέσεις, Προστασία περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας και Επιχειρηματικής ηθικής, (Η πιστοποίηση αυτή, αποδεικνύει την σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες και τους νόμους που πρέπει να διέπουν την λειτουργία μας και αποτελεί την ηθική δέσμευση της εταιρείας μας απέναντι στην κοινωνία)

 

Περισσότερα